Adwokat Monika Zawadzka
Adwokat Monika Zawadzka

USŁUGI

PRAWO CYWILNE

 • Opracowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, uczestniczenie w negocjacjach przed zawarciem umowy;
 • Prowadzenie spraw sądowych związanych z nienależytym wykonaniem umów;
 • Sprawy z zakresu czynów niedozwolonych, odszkodowań m. in. za wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, sprawy o zadośćuczynienie, rentę;
 • Sprawy o zapłatę, naruszenie dóbr osobistych;
 • Sprawy z zakresu prawa rodzinnego: o rozwód, unieważnienie małżeństwa, alimenty oraz podział majątku, władzę rodzicielską;
 • Sprawy z zakresu prawa spadkowego, o zachowek, odwołanie darowizny, zapis windykacyjny;
 • Sprawy o ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste;
 • Pozostałe.

USŁUGI

PRAWO KORPORACYJNE, PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

 • Kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego;
 • Pomoc prawna w zakresie postępowania upadłościowego i likwidacyjnego;
 • Udział w negocjacjach umów handlowych oraz porozumień, w tym pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami.
 • Reprezentacja spółek oraz wspólników w postępowaniach sądowych, w tym o unieważnienie oraz uchylenie uchwał organów spółek;
 • Reprezentacja spółki w sporach sądowych z zakresu prawa korporacyjnego powiązanego z prawem pracy;
 • Pozostałe.

USŁUGI

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Sprawy z zakresu ochrony praw autorskich, opiniowanie i sporządzanie umów przenoszących prawa autorskie oraz udzielanie licencji;
 • Sprawy z zakresu własności przemysłowej, wzorów użytkowych i znaków towarowych, w tym z zakresu ochrony znaków towarowych przed bezprawnym wykorzystywaniem w Internecie;
 • Sprawy z zakresu naruszenia Praw autorskich w Internecie.
 • Pozostałe.

USŁUGI

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • Pomoc prawna oraz reprezentacja w postępowaniu przed organami administracji publicznej jak też w postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do procesów inwestycyjnych, budowlanych i innych;
 • Reprezentacja przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawach o wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste;
 • Pozostałe.

USŁUGI

PRAWO KARNE, W TYM KARNE SKARBOWE

 • Występowanie w roli obrońcy oskarżonego na wszystkich etapach postępowania, począwszy od etapu postępowania przygotowawczego, postępowania przed Sądem I instancji i Sądem odwoławczym, aż do postępowania wykonawczego – wnioski o odroczenie lub zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • Pomoc prawna w przypadku zatrzymania i tymczasowego aresztowania;
 • Pomoc pokrzywdzonym występując w roli ich pełnomocnika; wszczynanie postępowania poprzez składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa; sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia;
 • Sprawy z zakresu wykroczeń, wykroczeń skarbowych, przestępstw, w tym ciężkich, oraz przestępstw skarbowych;
 • Pozostałe.

USŁUGI

PRAWO KONSUMENTA ORAZ KONKURENCJI

 • Reprezentacja konsumenta w sprawach konsumenckich, reklamacji oraz niedozwolonych klauzul umownych;
 • Reprezentacja podmiotów profesjonalnych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów; o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • Opiniowanie umów pod kątem zgodności z przepisami konkurencji;
 • Pozostałe.

USŁUGI

PRAWO PRACY

 • Sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, wynagradzania, umów o pracę, kontraktów, umów o zakazie konkurencji;
 • Reprezentacja pracodawcy w sporach z pracownikiem;
 • Reprezentacja pracownika w sporach z pracodawcą – o sprostowanie świadectwa pracy, wypłatę należnego wynagrodzenia, o ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • Sprawy z zakresu mobbingu, dyskryminacji w pracy;
 • Pozostałe.

USŁUGI

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, FUNDUSZE EUROPEJSKIE

 • Doradztwo na rzecz Zamawiających i Wykonawców (oferentów) w zakresie prawa zamówień publicznych;
 • Pomoc prawna przy opracowywaniu dokumentacji, w tym: ogłoszeń o przetargu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołów, sporządzanie odwołań, protestów;
 • Opiniowanie i sporządzanie zastrzeżeń od protokołów kontroli Instytucji Pośredniczących co do zasadności wydatków kwalifikowanych przy funduszach celowych Unii Europejskiej;
 • Pozostałe.